Algemene voorwaarden Klijn Beheer B.V.

https://www.janwklijn.nl/

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruikkan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in deuitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met deondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekkingtot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/ofafnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument ofondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, opte slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductievan de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen debedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die deondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hijgebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die productenen/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kadervan een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand vanproducten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomstuitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatieop afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middeldat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder datconsument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaardenvan de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Klijn Beheer B.V.

De Gorzen

2964 AA 1

Nederland

E klijnbeheer@outlook.com

KVK 20435541

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van deondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingentussen ondernemer en consument.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekstvan deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien ditredelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in tezien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordentoegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kanin afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan deconsument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door deconsument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat deovereenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemenevoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij opverzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kostelooszullen worden toegezonden.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevensspecifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweedeen derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in gevalvan tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijkebepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden openig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijftde overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal debetreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door eenbepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld,dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingenvan onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van dezealgemene voorwaarden.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of ondervoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbodte wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van deaangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerdom een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze eenwaarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemerniet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijnindicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding vande overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave vande aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegevenkleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consumentduidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding vanhet aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welkehandelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van deovereenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijnwaarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien dekosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordenberekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor hetgebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zoja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van deovereenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevenskan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, deovereenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en dewijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kanraadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van eenduurtransactie.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en hetvoldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeftaanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg deontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van dezeaanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument deovereenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft deondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiligingvan de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veiligewebomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemerdaartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogtestellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenalsvan al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaanvan de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoekgoede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoeringbijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument devolgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door deconsument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar deconsument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van hetherroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake hetuitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór deuitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deovereenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lidslechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortendevoorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid deovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dezebedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentof een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met hetproduct en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken ofgebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het productwenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hijhet product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform dedoor de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijnherroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van hetproduct, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient deconsument te doen middels het modelformulier of door middel van een andercommunicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaaktgebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverdezaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs vanverzending.

 

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnenniet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrechtresp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop eenfeit.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komenten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemerdit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzendingoverlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethodedie door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemminggeeft voor een andere betaalmethode.

 

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door deconsument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardeverminderingvan het product.

 

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardeverminderingvan het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichteinformatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voorhet sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluitenvoor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van hetherroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in hetaanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voorproducten:

 

die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstigspecificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiëlemarkt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan deconsument de verzegeling heeft verboeren;

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegelingheeft verbroken.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voordiensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf ofvrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaaldeperiode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consumentis begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wordende prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudensprijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer productenof diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiëlemarkt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzenaanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueelvermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming vande overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn vanwettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen ofbepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op tezeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzenzijn inclusief btw.

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten.Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens defoutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/ofdiensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datumvan de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevensvoor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrektegarantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die deconsument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienenbinnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking enin nieuwstaat verkerend.

 

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met defabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijkvoor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassingdoor de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik ofde toepassing van de producten.

 

De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerden/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijnblootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn metde aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is vanvoorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van deaard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid inacht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen vanproducten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aanhet bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De levering zal plaatsvinden perpostverzending.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van ditartikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwamespoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord isgegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertragingondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kanworden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hijde bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het rechtom de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht opeen schadevergoeding.

 

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemdetermijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van eentermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikelzal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedigmogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt tezijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar testellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijzeworden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangendeartikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van eeneventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van productenberust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of eenvooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging enverlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijdis aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten(elektriciteit daaronder begrepen)  ofdiensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomenopzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteitdaaronder begrepen)  of diensten, teallen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming vandaartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste éénmaand.

 

De consument kan de in de vorige leden genoemdeovereenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzeggingop een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijnaangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemervoor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) ofdiensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaaldeduur.

 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst dievoor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeldafleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend wordenverlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consumentdeze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen meteen opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleenstilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allentijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en eenopzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tothet geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- enweekbladen en tijdschriften.

 

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld terkennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef-of kennismakingsabonnement)  wordt nietstilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- ofkennismakingsperiode.

 

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft,mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijnvan ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zichtegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door deconsument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na hetingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van eenovereenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat deconsument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekteof vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft deondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan deconsument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakteklachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moetenbinnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij deondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijnvan 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klachteen voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemerbinnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en eenindicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan wordenopgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wendentot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeuren bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient deconsument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl),deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopendlidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dannog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheidom zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeuraangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindenden zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aanhet voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kostenverbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform(http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer nietop, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer,zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangenof repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consumentwaarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandsrecht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkendebepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijkte worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument opeen toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager.

 

Contact

Wilt u meer informatie over de boeken van Jan W. Klijn?
Dan kunt u bellen naar:
06-533 92 550 (niet op zondag)
Algemene voorwaarden